Bell Schedules

Elementary Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:20 AM 20 min
Morning Class 7:20 AM 11:00 AM 220 min
Lunch 11:00 AM 11:20 AM 20 min
Afternoon Class 11:20 AM 1:55 PM 155 min
Middle School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 7:45 AM 8:15 AM 30 min
Breakfast 8:15 AM 8:35 AM 20 min
1st Block 8:35 AM 10:05 AM 90 min
2nd Block 10:05 AM 11:35 AM 90 min
3rd Block 11:35 AM 12:00 PM 25 min
Lunch 12:00 PM 12:20 PM 20 min
3rd Block 12:20 PM 1:25 PM 65 min
4th Block 1:25 PM 2:55 PM 90 min
High School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:00 AM 8:20 AM 20 min
1st Block 8:20 AM 9:50 AM 90 min
2nd Block 9:50 AM 11:25 AM 95 min
Lunch 11:25 AM 11:50 AM 25 min
3rd Block 11:50 AM 1:25 PM 95 min
4th Block 1:25 PM 2:55 PM 90 min